THE GAME IS THE GAME '19

THE GAME IS THE GAME '19 VIVENDII™ 🇳🇬

MUSES: YUSUFF, SLAWN, LEONARD
SHOT BY JIMMY AYENI
DIRECTION: JIMMY AYENI/ANTHONY OYE
SHOT IN LAGOS, NIGERIA